کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Asked me questions ...
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Alexandre Dumas's "Asked me questions about the vessel, the time she left Marseilles, the course she had taken, and what was her cargo. I believe, if she had not been laden, and I had been her master, he would have bought her. But I told him I was only mate, and that she belonged to the firm of Morrel & Son. 'Ah, yes,' he said, 'I know them. The Morrels have been shipowners from father to son; and there was a Morrel who served in the same regiment with me when I was in garrison at Valence.'"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"من سوالات متداول در مورد کشتی ، زمان او را ترک مارسی ،
البته او گرفته شده بود ، و محموله اش چه بود. به اعتقاد من ، اگر او نداشت
لادن شده است ، و من استاد خود بودند ، به او که او را خریده. اما من
گفت : او تنها همسر من بود ، و او را به شرکت از Morrel و متعلق
پسر. 'ه ، بله ، ،' گفت : 'من به آنها بفهمانید. Morrels شده اند shipowners
از پدر به پسر و Morrel بود که در همان وجود داشت
هنگ با من وقتی که من در پادگان در ظرفیت بود. "