کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

The anchor was insta...
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ 
The Count of Monte Cristo (Great Illustrated Classics, D224-28)The anchor was instantly dropped, and the chain ran rattling through the port-hole. Dantes continued at his post in spite of the presence of the pilot, until this manoeuvre was completed, and then he added, "Half-mast the colors, and square the yards!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
لنگر را فورا منتفی شد ، و از طریق زنجیره ای جانانه زد
بندر سوراخ. Dantes در پست او به رغم حضور ادامه
خلبان ، تا اینکه این تمرین نظامی بود کامل شد ، و سپس او اضافه کرد ، "نیم افراشته
رنگ ، مربع و کارگاههای! "